هند سنگ شکن پاکستان

امريکا و پاکستان از افغانستان چه ميخواهند؟نزدیکی بیشتر افغانستان به هند، نتیجه دلسردی از

نو یسنده سنگ شکن آ مر یکا و پا کستا ن ا ز ا فغا نستا ن چه میخوا هند ؟ مرزبندی پاکستان و افغانستان که د ر سال به وسیله استعمار انگلیس و سالها قبل از 14 سپتامبر اهمیت دیدار محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، از هند را میتوان در چهار زمینه به بحث گرفت

Live Chat

نیروهای هند و پاکستان بار دیگر در کشمیر درگیر شدند لحن انتقادها میان هند و پاکستان تندتر شده است

19 نوامبر اردوی پاکستان گفته است که نیروهای اردوی هند بدون دلیل از مرز این کشور عبور کرده و با نیروهای پاکستانی درگیر شده اند در عین زمان پاکستان از 15 آگوست برای نخستین بار بعد از سال ها نخست وزیران هند و پاکستان، دو کشور مجهز با سلاح اتومی، به صورت شدید و مستقیم یک دیگر را آماج حملات لفظی قرار

Live Chat