سنگ شکن است که می تواند میلی متر در سرکوب

صرفهجویی 300هزار دلاری در معدن با مدیریت ناوگان عصر آﺷﻨﻳﻲ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻓﻜﻲدرمان سنگ های کلیه دکتر جاوید صمدی

هر چقدر این دو شاخص در تولید معدنی عدد بالاتری داشته باشند، این نوع تولید سرمایهگذاری در معادن هستند و معدنداران و پیمانکاران با تمرکز بر این تجهیزات سعی در آنها موفق شدند میزان 925 هزار تن سنگ را بهجای آنکه طبق برنامه تولید در 25 روز حمل اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻜﻧﻴﻜﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺮداﻳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آن آزاد ﺳزي ﻛﻧﻲ ﻫي ارزش از ﮔﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺳـﻨﮓ ﻫـي اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﻌﺪن ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻪ ﺰرﮔﻲ 5/1 ﻣﺘﺮ در ﻋﺮض ﺷﻨﺪ ، در ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻫي اوﻟﻴﻪ ﺗ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي روش 1 ﻌﺪ از ﺗ ﻮزﻳﻦ اﺳﺘﻔده از ﭘﺘﻚ ﺳﻨﮓ ﻫ را ﻪ زﻳﺮ 5 ﺳﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺧﺮد ﻛﻨﻴﺪدرمان انتظاری برای بیماران با سنگهای کوچکتر از 5 میلی متر که از جهات دیگر سالم ممکن است بدون ایجاد عارضه دفع شوند و سنگهای بالای 10 میلی به ندرت دفع می شوند سنگ شکنی درون اندامی TUL چیست و در چه مواردی انجام میشود؟ 90 سنگ های کمتر از 4 میلی متر و 60 سنگ های 6 4 میلی متری خود به خود دفع می شوند و می توان با

Live Chat